บัตรลงเวลา คือ ( Clock Card )

บัตรลงเวลา คือ ?

บัตรลงเวลา (Clock Card) คือ บัตรที่ใช้บันทึกเวลาในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง โดยบัตรลงเวลาจะต้องมีการระบุรายละเอียดชื่อของคนงาน รหัสประจำตัวและแผนกงานที่สังกัด  เพื่อความสะดวกในการรวบรวมบัตรลงเวลาเพื่อใช้ในการคำนวณค่าแรงงาน

เจ้าของกิจการจำเป็นต้องใช้ บัตรลงเวลา หรือไม่ ?

ไม่จำเป็นต้องใช้บัตร อาจเป็น สมุดลงเวลาได้

บัตรลงเวลา คือ ( Clock Card )
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top