ใบกำกับสินค้า #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Invoice

ใบกำกับสินค้า

ใบกำกับสินค้า คืออะไร ?

ใบกำกับสินค้า (Invoice) หมายถึง เอกสารที่แสดงรายการสินค้า จำนวน ราคา ซึ่งผู้ขายสินค้าจัดทำส่งให้กับผู้ซื้อสินค้าและผู้รับสินค้าลงลายมือชื่อกำกับไว้เป็นหลักฐาน

ประเภทของใบกำกับภาษี มีกี่ประเภท ?

ประเภทของใบกำกับภาษี
1. ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
   1.1 การจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

   1.2 การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม เพื่อออกฉบับใหม่

   1.3 การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

2. ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
3. เอกสารอื่นที่ถือเป็นใบกำกับภาษี
   (1) ใบเพิ่มหนี้
   (2) ใบลดหนี้
   (3) ใบเสร็จรับเงินที่ส่วนราชการออกให้ในการขายทอดตลาด
   (4) ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร กรมศุลกากร หรือกรมสรรพสามิต เฉพาะส่วนที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 4, 2022

Scroll to Top