ใครได้ประโยชน์ จาก ข้อมูลบัญชี

ใครได้ประโยชน์ จาก ข้อมูลบัญชี ?

                 เมื่อมีโปรแกรมการทำบัญชีแบบสำเร็จรูป และมีนักบัญชีที่ดีแล้ว ควรจะได้ผลผลิตที่ดี นั่นก็คือรายงานทางบัญชี ที่ทางบริษัทสามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจเชิงธุรกิจได้ ซึ่งข้อมูลทางการบัญชีจะสื่อให้เห็นภาพที่แท้จริงของธุรกิจ
เพื่อให้บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถมองเห็นได้ ว่า ณ ปัจจุบันนี้ระบบการเงินของบริษัทเป็นเช่นไร ซึ่งยังจะทำให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความสามารถในการดำเนินงานของธุรกิจ ที่เป็นทั้งในอดีต ปัจจุบันและพยากรณ์ในอนาคตได้
ในการทำบัญชีนั้น มีกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการบัญชีอีกมากมาย ที่ต่างเห็นประโยชน์และความสำคัญต่อธุรกิจ กลุ่มผู้ใช้ระบบบัญชีภายในองค์กร การทำบัญชีนั้นเจ้าของกิจการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น และกลุ่มผู้บริหาร ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการบัญชีมากที่สุด ทั้งนี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผน ตัดสินใจและการกำหนดนโยบายต่างๆ ในการบริหารธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางการเงิน การวางแผนทางบุคลากร หรือการวางแผนเกี่ยวกับการขาย การควบคุมสินทรัพย์ การกำหนดราคาสินค้า รวมถึงการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย ส่วนลูกจ้างหรือพนักงาน ก็ต้องเพื่อใช้ประโยชน์ในการประเมินความ สามารถของกิจการ สำหรับการจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการบำเหน็จ บำนาญและความมั่นคงในอนาคต กลุ่มผู้ใช้ระบบบัญชีภายนอกองค์กร นักลงทุน หรือกลุ่มบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในธุรกิจ
เพื่อหาประโยชน์หรือผลตอบแทน ซึ่งก่อนการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจใด ๆ ก็ตามนักลงทุนมักจะต้องศึกษาข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลทางการบัญชีของบริษัท
เพื่อจะได้ทำการพิจารณาถึงฐานะทางการเงิน ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของธุรกิจ บวกกับความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจนั้นเสียก่อน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเงินลงทุนจะไม่สูญเปล่าและจะทำให้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า และยังมีผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี้ เพราะแหล่งเงินทุนที่สำคัญของธุรกิจก็คือ การกู้ยืมไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ ซึ่งการอนุมัติการกู้ยืมผู้ให้กู้จะต้องพิจารณาในความเชื่อถือ และความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการนั้น ๆ หน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง กรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงการคลัง ฯลฯ ต่างก็เป็นหน่วยงานของรัฐสนใจข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการจัดสรรทรัพยากร ในการจัดเก็บภาษี ซึ่งการควบคุมทางด้านการจัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี
เพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุน การกำกับดูแลและควบคุมการประกอบการของธุรกิจ ซึ่งนอกจากนั้นข้อมูลทางการบัญชีจากงบการเงินของธุรกิจโดยรวม และยังช่วยให้หน่วยงานของรัฐได้นำไปวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจของทั้งประเทศ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพยากรณ์แนวโน้มทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้เป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลได้ ยังมีบุคคลทั่วไป หรือประชาชนผู้ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของกิจการ และอาจเป็นผู้ลงทุนซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้สนใจจะลงทุนในอนาคต ซึ่งต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการเงิน
เพื่อประกอบการตัดสินใจที่จะลงทุนซื้อหุ้น ซึ่งข้อมูลจะช่วยให้บุคคลผู้สนใจเหล่านั้นสามารถตัดสินใจ ในการเลือกลงทุนและพิจารณาแล้วว่าจะสามารถให้ผลตอบแทนได้อย่างน่าพอใจแค่ไหน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี บริษัท ปังปอน จำกัด ได้อย่างไร?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

ใครได้ประโยชน์ จาก ข้อมูลบัญชี
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top