โรงพยาบาลเอกชน ออกจากสถานพยาบาลประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งผู้ประกันตนมีสถานพยาบาลเอกชนที่ไม่เข้าเป็นสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 53 จำนวน 6 แห่ง คือ โรงพยาบาลชัยปราการ โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย โรงพยาบาลศุภมิตร โรงพยาบาลเพชรรัชต์ โรงพยาบาลช้างเผือก สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งผู้ประกันตนมีสถานพยาบาลเอกชนที่ไม่เข้าเป็นสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2553 จำนวน 6 แห่ง คือ โรงพยาบาลชัยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โรงพยาบาลศุภมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี โรงพยาบาลเพชรรัชต์ จังหวัดเพชรบุรี และโรงพยาบาลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับผู้ประกันตน ที่เลือกสถานพยาบาลดังกล่าวไว้แล้ว ทางสปส. จะจัดสถานพยาบาลรัฐบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการของผู้ประกันตนตั้งอยู่ให้ไปก่อน หากผู้ประกันตนท่านใดมีความประสงค์ จะเปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถยื่นคำขอ เปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ได้ ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. ถึง วันที่ 31 มี.ค. 53 โดยยื่นเอกสารแบบเลือกสถานพยาบาล (สปส.9-02) พร้อมแนบบัตรรับรองสิทธิฉบับเดิมได้ที่สำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ แต่หากผู้ประกันตน ไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ จากสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่นายจ้างนำส่งเงินสมทบ หรือ โทร 1506 ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดตั้งแต่ 07.00 – 19.00 น. หรือติดต่อ ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.sso.go.th —————————————————ศูนย์สารนิเทศ สอบถามประกันสังคม โทร. 1506 www.sso.go.thRelated Posts via Categoriesประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน (1)การเรียกเก็บเงินสมทบ (1)ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ (1)ประโยชน์ทดแทนในกรณีเสียชีวิต (1)สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (1)


ตอบ: [center] wanwan001 wanwan001[/center]

โรงพยาบาลเอกชน ออกจากสถานพยาบาลประกันสังคม
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top