การแปลง ค่า เงินตรา ต่างประเทศ

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบบัญชี

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบบัญชี
          กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ในวันสุดท้ายรอบบัญชีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องคำนวณค่าของเงินตราหรือทรัพย์สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อ และให้คำนวณค่าหรือราคาของหนี้สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยนที่ธนาคารพาณิชย์ขาย ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำนวณไว้ตามมาตรา 65 ทวิ (5) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้
– อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประกาศไว้ในการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป้นเงินตราไทยในแต่ละวัน (อัตราซื้อหรืออัตราขาย)
– อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอ้างอิงประจำวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ในการคำนวณเป็นเงินตราต่างประเทศในแต่ละวัน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี บริษัท ปังปอน จำกัด ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

การแปลง ค่า เงินตรา ต่างประเทศ

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 22, 2021

Scroll to Top