เหตุผลที่ธุรกิจต้องจัดทำบัญชี

[center][b]+++เหตุผลที่ธุรกิจต้องจัดทำบัญชี+++[/b][/center]

wanwan005

– เพื่อบันทึกรายการทางการเงินที่เกิดขึ้น
– เพื่อรวบรวมรายรับและรายจ่ายของกิจการ
– คำนวณกำไรหรือขาดทุนในการดำเนินงานสำหรับงวด
– นำข้อมูลทางบัญชีมาใช้วางแผน
– ใช้ข้อมูลทางการบัญชีมาในการควบคุมการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

[center]^____^[/center]

เหตุผลที่ธุรกิจต้องจัดทำบัญชี
Scroll to Top