เรียนรู้หลักการและความหมายของการทำบัญชี

เรียนรู้หลักการและความหมายของการทำบัญชี

               ไม่น่าเชื่อว่าการบัญชีเกิดขึ้นมากว่า 4,000 ปีแล้ว สมัยนั้นได้มีการจัดทำบัญชีสินค้า  ค่าภาษีอากร และบัญชีค่าแรง  ก่อนคริสตศตวรรษที่ 14 พ่อค้าชาวอิตาเลี่ยนได้พัฒนาระบบบัญชีคู่ขึ้นใช้เป็นครั้งแรก  แต่หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เขาคิดขึ้นนั้นไม่ได้รวบรวมไว้  ต่อมาชาวอิตาเลี่ยนชื่อ FRA LUCA PACIOLI ได้แต่งหนังสือชื่อซูมม่า (Summa) เป็นตำราว่าด้วยการคำนวณเกี่ยวกับเลขคณิต พีชคณิต และการแลกเปลี่ยนเงินตรารวมทั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของหลักการบัญชีคู่ไว้อย่างสมบูรณ์ จนได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งวิชาการบัญชี    ความเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีจากอดีต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ทำให้มีการลงทุนกันมากขึ้น และเกิดความคิดที่จะทำการบันทึกบัญชีกิจการแยกต่างหากจากเจ้าของ เพื่อที่จะได้ทราบว่าใครจะลงทุนเท่าใด และมีสิทธิส่วนได้ ส่วนเสียในกิจการเท่าใด  ซึ่งยังมีการจัดทำงบการเงินเพื่อรายงานถึงผลการดำเนินงานและฐานะของธุรกิจ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ร่วมลงทุนได้ทราบ ซึ่งทำให้แนวความคิดนี้เป็นที่ยอมรับและใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบัน ความหมายที่สำคัญของการทำบัญชี   การทำบัญชี คือ ขั้นตอนของระบบการรวบรวม และการวิเคราะห์ การรายงานข้อมูลทางการเงิน  ที่ถือเป็นศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก และจำแนกให้เป็นหมวดหมู่ รวมถึงการทำสรุปข้อมูลสิ่งสำคัญในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่อยู่ในรูปตัวเงิน ซึ่งผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีก็คือการให้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งจะทำให้ได้ประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ หลักและขั้นตอนในการทำบัญชี   การทำบัญชี  เป็นหน้าที่ของผู้ทำบัญชี (Bookkeeper) ที่มีขั้นตอนการปฏิบัติคือ การรวบรวมข้อมูลหรือรายการค้าที่เกิดขึ้นประจำวันและเพื่อเป็นหลักฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ อย่างหลักฐานการซื้อเชื่อและขายเชื่อ หลักฐานการรับและจ่ายเงิน ส่วนการบันทึกนั้นก็จะเป็นการจดบันทึกรายการค้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป พร้อมกับทำการบันทึกข้อมูลให้อยู่ในรูปของหน่วยเงินตรา รวมไปถึงการจำแนก หรือนำข้อมูลที่จดบันทึกไว้แล้ว มาจำแนกให้เป็นหมวดหมู่ของบัญชีประเภทต่าง ๆ   และการสรุปข้อมูลที่ได้จำแนกมาจัดให้เป็นหมวดหมู่ แล้วนำมาสรุปเป็นรายงานทางการเงิน   ซึ่งเป็นการแสดงถึงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของธุรกิจ และการใช้ไปของเงินสดในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง นอกจากนี้การให้ข้อมูลทางการเงิน ก็เพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายอย่างฝ่ายบริหาร เจ้าหนี้ ผู้ให้กู้  ตัวแทนรัฐบาล หรือนักลงทุน  ที่นอกจากนี้ข้อมูลทางการเงินยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน และการจัดทำงบประมาณ การปรับปรุงระบบบัญชี

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

เรียนรู้หลักการและความหมายของการทำบัญชี
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top