ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น หนังสือนำส่งบัญชี ทําอย่างไร 5 ขั้นตอน

 

เปลี่ยนรายชื่อผู้ถือหุ้น

การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น

อยากเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและกรรมการ แต่ไม่ได้ปิดงบการเงิน สามารถทำได้หรือไม่ ?

สามารถทำได้ โดยต้องให้ผู้ถือหุ้นเดิม โอนหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหม่ การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นนั้น ให้ จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5) และ หนังสือนำส่ง บอจ.5 ยื่นเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นต่อ ฝ่ายรับบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นเป็นเรื่องภายในบริษัทของบริษัท ไม่ต้องจัดทำคำขอมายื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียน

เมื่อบริษัทดำเนินการแก้ไขรายการในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทแล้ว หากบริษัทมีความประสงค์จะแจ้งยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ฉบับใหม่ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้านั้น ก็ให้กรรมการของบริษัทจัดทำสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ( บอจ.5 ) ฉบับใหม่ พร้อมหนังสือนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น มาแจ้งยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ส่วนแบบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ( แบบ บอจ.5 ) และหนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นนั้น คุณสามารถดาวน์โหลดแบบได้ที่หัวข้อ “ดาวน์โหลดแบบพิพม์” เลือก “งานงบการเงิน”

โอนหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหม่ เอกสารที่ต้องใช้ ?

1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นคนใหม่ เพื่อจัดพิมพ์ในแบบ บอจ.5 และระบุอาชีพ
2. ใบโอนหุ้น ( แนะนำว่าควรมีการจัดทำ ) เพื่อมิให้มีการฟ้องร้องกันในภายหลัง ซึ่งเป็นการลงลายมือชื่อของผู้โอนหุ้นคนเก่า และผู้รับโอนหุ้นคนใหม่ เพราะเคยมีกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น โดยที่เจ้าตัวไม่ทราบเรื่อง แล้วมาฟ้องร้องกับทางบริษัทครับ
3. แบบ บอจ.5 ( บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ) ฉบับเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นแล้ว
4. หนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ต่อนายทะเบียน
5. แบบขอคัดรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับใหม่ พร้อมค่าธรรมเนียม หน้าละ 50 บาท

ตัวอย่าง หนังสือนําส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

ส่งบัญชีรายชื่อ

ตัวอย่าง บอจ 5

 

ตัวอย่าง บอจ 5

หุ้น

1. หุ้น ในบริษัทจำกัด เป็น ทรัพย์สิน ของ ผู้ถือหุ้น มิใช่ของบริษัทจำกัดนั้น
2. การจำหน่ายจ่ายโอนให้แก่ผู้ใด โดยหลักแล้วเป็นสิทธิเด็ดขาดของ ผู้ถือหุ้น นั้น
3. การโอนหุ้น จะต้องทำเป็นหนังสือลงชื่อระหว่าง ผู้โอน กับ ผู้รับโอน และมีพยานอย่างน้อย 1 คน ลงชื่อรับรองลายมือชื่อนั้น เว้นแต่จะมีข้อบังคับของบริษัทจำกัดไว้เป็นอย่างอื่น ถ้าไม่ทำตามแบบที่กฎหมายบัญญัติไว้การโอนหุ้นนั้นเป็นโมฆะ และการโอนหุ้นจะใช้ยันกับบริษัทจำกัดนั้น และบุคคลภายนอกได้ ต้องแจ้งการโอนนั้นกับบริษัท และบริษัทได้จดแจ้งการโอนโดยระบุชื่อผู้รับโอน และที่อยู่ ลงในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดแล้วการโอนหุ้นจึงจะสมบูรณ์ตามกฎหมาย
4. การโอนหุ้น จึงมิได้มีการจดทะเบียน กับ นายทะเบียน (กรมฯ) แต่อย่างไร
5. บริษัทจำกัดใด มีการเปลี่ยนแปลงในรายการทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท จะแจ้งให้ นายทะเบียน ทราบ โดยการจัดทำหนังสือนำส่ง พร้อมสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ก็ได้ แต่กฎหมายไม่ได้บังคับไว้ จะทำหรือไม่ทำก็ได้
6. ผลของการนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไว้กับนายทะเบียน หนังสือนำส่ง และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่นายทะเบียนรับไว้ จะเป็นเอกสารราชการ จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ผู้ใดกล่าวอ้างว่าไม่ถูกต้องอย่างไรจะต้องมีภาระในทางกฎหมายนำสืบพิสูจน์หักล้างข้อสันนิษฐานตามกฎหมายนี้
7. แต่ผู้ที่ลงนามในหนังสือนำ ในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบอำนาจที่นำส่ง อาจจะต้องร่วมกันรับผิดในทางอาญา และทางแพ่งได้ ถ้าหนังสือนำส่ง สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เป็นเท็จ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
8. การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น จึงต้องเป็นความสมัครใจของผู้ถือหุ้น และผู้โอนหุ้น ของผู้ที่เกี่ยวข้องกัน ทำการโอนหุ้น กันให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่ต้องมาจดทะเบียนกับนายทะเบียนแต่อย่างไร

 

ที่มาถามตอบ DBD

Scroll to Top