เช็คลงวันที่ล่วงหน้า #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Post – Date Check

เช็ครับล่วงหน้า

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า คือ ?

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า (Post – Date Check) หมายถึง รูปแบบเช็คสั่งจ่ายทั่วไปที่เรากำหนดวัน เวลาและจำนวนเงินในการขึ้นเช็คไว้บนเช็ค ซึ่งเช็คลงวันที่ล่วงหน้าจะถูกบันทึกไว้ในรายการลูกหนี้ในงบการเงินของกิจการ

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า อยู่หมวดไหน ?

เช็ครับล่วงหน้า อยู่ในหมวดสินทรัพย์

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า อยู่ในงบอะไร ?

เช็ครับล่วงหน้า อยู่ในงบดุล

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า บันทึกบัญชี ?

Dr เช็ครับล่วงหน้า
Cr ลูกหนี้

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 5, 2022

Scroll to Top