เช็คค้างจ่าย #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Outstanding Check

เช็คค้างจ่าย

เช็คค้างจ่าย คือ

เช็คค้างจ่าย (Outstanding Check) หมายถึง เช็คที่กิจการสั่งจ่ายให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นไปแล้ว แต่ผู้ที่ได้รับเช็คยังไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร ส่งผลทำให้ยอดเงินในบัญชีของกิจการสูงกว่างบบัญชีของกิจการ

เช็คค้างจ่าย อยู่หมวดบัญชี

เช็คค้างจ่าย อยู่หมวด 2 หนี้สิน

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 4, 2022

Scroll to Top