เจ้าหนี้การค้า คือ ( Trade Account Payable )

[Total: 1245 Average: 5]

เจ้าหนี้การค้า (Trade Account Payable) หมายถึง เงินที่กิจการค้างชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการที่ซื้อมาเพื่อขายหรือเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการตามปกติ โดยเจ้าหนี้การค้าถูกบันทึกเป็นหนี้สินหมุนเวียนของกิจการในงบการเงินของกิจการ

เจ้าหนี้การค้า (Trade Account Payable)
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top