เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

[b]เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีอะไรบ้างคะ wanwan036[/b]

ตอบ: [center][b] +++ เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา +++ wanwan037[/b][/center]

-ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าพาหนะ ซึ่งลุกจ้างหรือผู้รับหน้าที่หือตำแหน่งงานได้จ่ายไปโดยสุจริตตามหน้าที่ของตน
-ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงตามที่รัฐบาลกำหนด
-เงินเพิ่มพิเศษประจำตำแหน่งและเงินค่าเช่าบ้าน หรือบ้านที่ให้อยู่โยไม่เสียค่าเช่า
-เงินได้ที่ได้จากการขายหรือส่วนลดจากการซื้ออากรแสตมป์
-เบี้ยประชุมกรรมาธิการ หรือค่าสอน ค่าสอบที่ทางราชการจ่ายให้
-การขายสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก
-รางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าทางวิชาการ
-บำเหน็จ บำนาญพิเศษ ค่าสินไหมทดแทน เงินส่วนแบ่งกำไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญ 

[center]+++++ wanwan013 +++++[/center]
เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
Scroll to Top