เงินได้จากการเป็นหมอ ต้องยื่นภาษีอะไรค่ะ

 

เงินได้จากการเป็นหมอ ต้องยื่นภาษีอะไรค่ะ

เงินได้จากการประกอบวิชาชีพหมอ ต้องยื่นภาษีอะไรบ้างค่ะ

ตามประมวลรัษฎากร เงินได้ของนายแพทย์สามารถตีความเป็นเงินได้ที่แตกต่างกันถึง 4 ประเภทคือ
1. ถือเป็นประเภทเงินเดือนค่าจ้างตาม มาตรา 40 ( 1 ) แห่งประมวลรัษฎากร สามารถหักค่าใช้จ่ายเหมาได้เพียง 40% แต่ไม่เกิน 60,000 บาท
2. ถือเป็นเงินได้จากการรับทำงานให้ตามมาตรา 40 ( 2 ) ซึ่งหักค่าใช้จ่ายรวมกันกับประเภท 40 ( 1 ) ได้เพียง 40% แต่ไม่เกิน 60,000 บาท
3. เข้าลักษณะเป็นวิชาชีพอิสระตามนัยมาตรา 40 ( 6 ) ซึ่งสามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้ 2 แบบคือหักเหมาได้ 60% โดยไม่จำกัดเพดาน หรือจะเลือกขอหักค่าใช้จ่ายได้ตามที่เกิดขึ้นจริงก็ได้ ( เช่น เงินเดือน ค่าเช่าร้าน ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช้ ค่าสาธารณูปโภค ค่าซื้อยาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น )
4. เงินได้ตามมาตรา 40 ( 8 ) กรณีดำเนินกิจการในรูปธุรกิจ โดยมีรายจ่ายดำเนินงานมาก เช่น โพลีคลินิก หรือกรณีให้บริการ 24 ชั่วโมงโดยมีเตียงไว้รับผู้ป่วยค้างคืน เป็นต้น ซึ่งสามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้ 2 วิธีคือ หักเหมา 75% หรือหักรายจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 2, 2021

Scroll to Top