เงินให้กู้ยืมกรรมการ คือ ( Director loan )

เงินยืมกรรมการ คือ ?

เงินให้กู้ยืมกรรมการ หมายถึง เงินที่กรรมการบริษัทได้ทำการกู้ยืมจากบริษัท เพื่อนำไปใช้

เงินยืมกรรมการ อยู่หมวดไหน ?

เงินยืมกรรมการ อยู่ในหมวดสินทรัพย์

เงินยืมกรรมการ อยู่ในงบอะไร ?

เงินยืมกรรมการ อยู่ในงบดุล

เงินยืมกรรมการ บันทึกบัญชี ?

Dr เงินยืมกรรมการ
Cr เงินสด/ธนาคาร

เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ คิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร ?

ตามกฏหมายขอวกรมสรรพากร ไม่มีกำหนด ว่าต้องคิดอัตราดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมกรรมการในอัตราร้อยละเท่าไหร แต่ควรที่จะคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราตามเกณฑ์ของธนาคาร อาจจะยึดเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นกลางก็ได้

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เงินให้กู้ยืมกรรมการ

1.เมื่อกิจการมีเงินสดในมือมากพอที่จะให้กรรมการยืม วันยืมบันทึกบัญชีตามนี้2.เมื่อกรรมนำเงินสดมาคืนให้กับบริษัท (ส่วนมากต้องมีการคิดดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนด)

เงินให้กู้ยืมกรรมการ อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

 
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top