เงินเดือนกรรมการ

เงินเดือนกรรมการต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่


ตอบ: เงินเดือนกรรมการของบริษัท ถ้ารายได้ไม่เข้าข่ายที่ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดา ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่ายค่ะ

เงินเดือนกรรมการ
Scroll to Top