เงินลงทุนชั่วคราว คือ ( Temporary Investment )

เงินลงทุนชั่วคราว หมายถึงอะไร ?

เงินลงทุนชั่วคราว (Temporary Investment) หมายถึง เงินลงทุนที่กิจการตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี ประกอบด้วย หลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไปที่ตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี  และตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี

เงินลงทุนชั่วคราว หมวดบัญชี ?

เงินลงทุนชั่วคราว อยู่หมวด 1

เงินลงทุนชั่วคราว (Temporary Investment)

แก้ไขครั้งสุดท้าย กันยายน 15, 2021

Scroll to Top