เงินกองทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อซื้อสินทรัพย์หรือเพื่อขยายกิจการ ที่ดินหรืออาคารในการขยายโรงงาน

เงินกองทุน

ในกรณีที่ผู้บริหารงานเห็นสมควรกันเงินไว้เพื่อซื้อสินทรัพย์ใหม่

                เงินกองทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อซื้อสินทรัพย์หรือเพื่อขยายกิจการ ในกรณีที่ผู้บริหารงานเห็นสมควรกันเงินไว้เพื่อซื้อสินทรัพย์ใหม่ เป็นต้นว่าที่ดินและอาคารหรือเพื่อขายโรงงานให้ใหญ่โตขึ้น ก็อาจกันเงินตั้งไว้เป็นเงินที่ตั้งไว้เป็นเงินกองทุนได้เหมือนกัน

เงินกองทุนที่อาจตั้งขึ้นเพื่อไว้จ่ายค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนใหญ่ เช่น เมื่อหมดสัญญาเช่าปัจจุบันอาจต้องจ่ายเงินเปล่าจำนวนหนึ่งต่าอายุสัญญาเช่า นอกเหนือจากค่าเช่าที่ต้องจ่ายเป็นรายเดือนในระหว่างที่ยังไม่หมดสัญญาเช่างวดปัจจุบัน อาจกันเงินสะสมไว้เป็นงวดๆ ให้เพียงพอสำหรับที่ต้องจ่ายเป็นเงินกินเปล่า ก็เข้าลักษณะเดียวกันกับการตั้งเงินกองทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 4, 2021

Scroll to Top