เครื่องมือเครื่องใช้ ประกอบด้วย 1 บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน

เครื่องมือเครื่องใช้ คือ (Tools)

เครื่องมือเครื่องใช้ หมายถึง สังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยปรกตินิยมเฉพาะถิ่นหรือโดยเจตนาชัดแจ้งของเจ้าของทรัพย์ที่เป็นประธาน เป็นของใช้ประจำอยู่กับทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นอาจิณ เพื่อประโยชน์แก่การจัดดูแลใช้สอยหรือรักษาทรัพย์ที่เป็นประธาน และเจ้าของทรัพย์ได้นำมาสู่ทรัพย์ที่เป็นประธานโดยการนำมาติดต่อหรือปรับเข้าไว้

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เครื่องมือเครื่องใช้

1.เมื่อกิจการซื้อเครื่องมือเครื่องใช้โดยจ่ายเป็นเงินสด

2.เมื่อกิจการจ่ายชำระค่าเครื่องมือเครื่องใช้ผ่านบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน

เครื่องมือเครื่องใช้ อยู่หมวดไหน?

เครื่องมือเครื่องใช้ อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 14, 2021

Leave a Comment

Scroll to Top