อาคารระหว่างก่อสร้าง #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Building under construction

อาคารระหว่างก่อสร้าง

อาคารระหว่างก่อสร้าง คือ ?

อาคารระหว่างก่อสร้าง หมายถึง อาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จ มีการกู้ยืมเงินเพื่อนำมาก่อสร้าง โดยปกติแล้วจะมีการแบ่งจ่ายเป็น งวดๆ แล้วแต่ว่าจะแบ่งกี่งวด บัญชีนี้ถือเป็นสินทรัพย์ ในทางบัญชีอีกด้วย

อาคารระหว่างก่อสร้าง อยู่หมวดไหน ?

อาคารระหว่างก่อสร้าง อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี อาคารระหว่างก่อสร้าง

1.หากกิจการได้รับเงินกู้จากธนาคารมาแล้ว และมีการกำหนดจ่ายชำระในแต่ละงวด งวดละ 200,000 บาท

อาคารระหว่างก่อสร้าง อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 5, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top