อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ต้นทุนขาย ป้ายหน่อยครับ

อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ต้นทุนสินค้าขายผมขายป้ายและรับทำป้ายครับ อยากรู้ว่าอะไรมันคือต้นทุนขาย 

+++ ต้นทุนขาย ( Cost Of Goods Sold ) หมายถึง ต้นทุนของสินค้าหรือการให้บริการ และรวมราคาซื้อและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นให้สินค้าอยู่ในสภาพพร้อมที่จะขาย เช่น 

1. ค่าซื้อสินค้า( การทำธุรกิจเกี่ยวกับการทำป้าย ) 

2. ค่าขนส่งเข้า 

3. ค่าภาษีศุลกากร 

4. ค่าใช้จ่ายในการออกของ 

5. อากรขาเข้า 

6. ค่าใช้จ่ายอื่น 

7. หัก ส่งคืนสินค้า 

8. หัก ส่วนลดรับ และบวกสินค้าคงเหลือต้นงวด หักสินค้าคงเหลือปลายงวด

อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ต้นทุนขาย ป้ายหน่อยครับ

Last Updated on กันยายน 27, 2021 by pangpond

Scroll to Top