ห้างหุ้นส่วน คือ (Partnership)

ห้างหุ้นส่วน (Partnership) หมายถึง รูปแบบองค์กรธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงทำธุรกิจและรับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินการ และตกลงจะแบ่งกำไรตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา ซึ่งตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยมีห้างหุ้นส่วน 2 ชนิด คือห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด

ห้างหุ้นส่วน คือ (Partnership)

Last Updated on กันยายน 27, 2021 by pangpond

Scroll to Top