ห้างหุ้นส่วนสามัญ จ้างพนักงานเป็นชาวต่างชาติ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ  จ้างพนักงานเป็นชาวต่างชาติต้องหัก ณ ทีจ่ายหรือไม่ค่ะ wanwan017


ตอบ: เงินได้ของชาวต่างชาติต้องหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 15 ค่ะ wanwan012

ห้างหุ้นส่วนสามัญ จ้างพนักงานเป็นชาวต่างชาติ
Scroll to Top