หลักการมีสาระสำคัญ คือ (Materiality)

[Total: 1555 Average: 5]

หลักการมีสาระสำคัญ (Materiality) หมายถึง แนวคิดหรือการประชุมภายในสำหรับการสอบบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบงบการเงินตามหลักเกณฑ์รายงานทางการเงินที่กำหนด เช่น หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

หลักการมีสาระสำคัญ คือ (Materiality)
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top