หน้าที่ของผู้ชำระบัญชี

+++ หากการชำระบัญชียังไม่เสร็จสิ้นเกินกว่า 1 ปี ผู้ชำระบัญชีจะต้องจัดทำงบดุลเพื่อส่งให้ผู้สอบบัญชีรับรองความถูกต้องเพื่อเข้าที่ประชุมใหญ่เป็นประจำทุกปีจนกว่าการชำระบัญชีจะเสร็จสิ้นหรือไม่ อย่างไรคะ wanwan004


หน้าที่ของผู้ชำระบัญชี

Last Updated on กันยายน 27, 2021 by pangpond

Scroll to Top