หนี้สินหมุนเวียน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

หนี้สินหมุนเวียน มีอะไรบ้าง

– เจ้าหนี้การค้า

      เจ้าหนี้การค้า-ในประเทศ

      เจ้าหนี้การ-ต่างประเทศ

      เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า

      เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ

– เงินกู้ยืมธนาคาร

หนี้สินหมุนเวียน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top