หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

หนี้สินหมุนเวียนอื่น มีอะไรบ้าง

– เงินปันผลค้างจ่าย

–  ดอกเบี้ยค้างจ่าย

–  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top