หนังสือมอบอำนาจ ดำเนินการแทน Word (ล่าสุด) บุคคลทั่วไป นิติบุคคล ขนส่ง

หนังสือมอบอำนาจ

การมอบอำนาจ คือ การให้ตัวแทนมีอำนาจทำการแทนตัวการนั่นเอง และการแต่งตั้งตัวแทนนั้นจะแต่งตั้งโดยเปิดเผยหรือโดยปริยายก็ได้ (มาตรา 797 รรคสอง) และกิจการใดที่กฎหมาขบัญญัติว่าต้องทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือ การตั้งตัวแทนก็ต้องทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือด้วย การที่ทำหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือย่อมหมาขถึงหนังสือหรือหลักฐานอันมีลามือชื่อของผู้เป็นตัวการซึ่งเป็นผู้แต่งตั้ง (มาตรา 9)

การมอบอำนาจ หรือ การที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า ตัวการ มอบให้บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ตัวแทน มีอำนาจทำการแทน และการกระทำนั้นมีผลทาง กฎหมายเสมือนว่าตัวการทำด้วยตนเอง การมอบอำนาจให้ทำกิจการใด ที่กฎหมายกำหนดว่าต้องทำเป็นหนังสือมอบอำนาจให้ ทำกิจการนั้น ก็ต้องทำเป็นหนังสือ เช่น การซื้อขายที่ดินกฎหมายกำหนดว่าต้องทำเป็นหนังสือ ฉะนั้นการมอบอำนาจให้ขายที่ดินก็ต้องทำเป็นหนังสือด้วย โดยจะใช้แบบพิมพ์ของกรมที่ดินหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ต้องมีสาระสำคัญครบถ้วน

แต่เพื่อความสะดวก ควรใช้แบบพิมพ์ของกรมที่ดินโดยผู้นั้นจะต้องทำหลักฐานการมอบอำนาจเป็น หนังสือให้ผู้ไปทำการแทน และควรมอบบัตรประจำตัวของผู้มอบให้กับผู้รับมอบอำนาจไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เจ้าของที่ดินและผู้ซื้อที่ดินจะต้องระมัดระวัง หรือกระทำ การให้รัดกุม รอบคอบอาจเกิดการฉ้อโกงหรือได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงได้ จึงขอให้ผู้มอบได้ปฏิบัติตามคำเตือนหลังใบมอบอำนาจโดยเคร่งครัด

การมอบอำนาจ
การมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจทั่วไป

หนังสือมอบอำนาจทั่วไป ตามมาตรา 801 วางหลักว่า ถ้าตัวแทนได้รับมอบอำนาจทั่วไป ท่านว่าจะทำกิจใด ๆ ในทางจัดการแทน ตัวการก็ย่อมทำได้ทุกอย่าง แต่การเช่นอย่างจะกล่าวต่อไปนี้ ท่านว่าหาอาจจะทำได้ไม่ คือ

  1. ขายหรือจำนอง อสังหาริมทรัพย์
  2. ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์กว่าสามปีขึ้นไป
  3. ให้
  4. ประนีประนอมยอมความ
  5. ยื่นฟ้องต่อ ศาล
  6. มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา

หากต้องการใช้กับตัวแทนที่ต้องทำหลายอย่าง เช่น ตั้งตัวแทนจัดการธุรกิจ ต้องจัดการหลายอย่างทั้งการติดต่อซื้อ ขายสินค้า การติดต่อพนักงานทำความสะอาดร้าน แต่ก็ยังมีข้อยกเว้นบางเรื่องที่ไม่สามารถทำได้ตามที่กำหนดไว้ ในมาตรา 801 ถ้ามีการฝ่าฝืน การกระทำนั้นก็จะไม่ผูกพันตัวการและถ้ามีค่าใช้จ่ายในการกระทำการตัวการก็ไม่ ต้องจ่ายคืนให้ตัวแทน แต่อย่างไรก็ตามสามารถตกลงยกเว้นมาตรา 801 ให้ตัวแทนกระทำการได้ทั้งหมดโดยไม่มี ข้อจำกัดได้เพราะไม่ใช่กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย หรือตัวการอาจมอบอำนาจเฉพาะการให้ตัวแทน กระทำการตามวรรค2 ของมาตรา 801 ก็ได้

ดาวโหลดหนังสือมอบอำนาจ

ใบมอบอำนาจ นิติบุคคล

หนังสือมอบอำนาจ นิติบุคคล word

หนังสือมอบอำนาจ นิติบุคคล pdf

ใบมอบอำนาจ บุคคลธรรมดา

หนังสือมอบอำนาจ บุคคลธรรมดา word

หนังสือมอบอำนาจ บุคคลธรรมดา pdf

ใบมอบอำนาจ ภาษาอังกฤษ

หนังสือมอบอำนาจทั่วไป ภาษาอังกฤษ word

หนังสือมอบอำนาจทั่วไป ภาษาอังกฤษ pdf

ใบมอบอำนาจ ที่ดิน

หนังสือมอบอำนาจกรมที่ดิน

ใบมอบฉันทะ

ใบมอบฉันทะ

ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ บุคคลทั่วไป
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ บุคคลทั่วไป

หนังสือมอบอำนาจเฉพาะการ

หนังสือมอบอำนาจเฉพาะการ เป็นการมอบอำนาจให้ทำเพียงในสิ่งที่จำเป็น เพื่อให้กิจที่ได้รับมอบหมายนั้นสำเร็จลุล่วง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 800 ตัวอย่าง เช่น ก มอบหมายให้ ข ไปซื้ออาหารให้ ข จ่ายเงินซื้ออาหารไปราคาเท่าไร ก ก็ต้องจ่ายคืนให้เท่านั้นตาม มาตรา 816 แต่ถ้า ข ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อถุงใส่อาหารด้วย ก ก็ต้องจ่ายคืนให้ ก เพราะเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องจ่าย

ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

การมอบอำนาจอาจแสดงออกโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ได้ เช่น เพื่อนซื้ออาหารมาฝากโดยที่เราไม่ได้ มอบอำนาจให้ (ไม่ใช่ตัวแทน) แต่เราก็ยอมรับไว้ เพื่อนก็กลายเป็นตัวแทนโดยการให้สัตยาบัน และไม่จำเป็นว่า จะต้องมอบอำนาจให้ไปชำระหนี้เป็นเงินเท่านั้น อาจเป็นการกระทำก็ได้ เพียงแค่มีการแสดงเจตนาทำนิติกรรม

ความสมบูรณ์ของหนังสือมอบอำนาจ

  • ตามมาตรา 797 อันว่าสัญญาตัวแทนนั้น คือสัญญาซึ่งให้บุคคลคนหนึ่งเรียกว่าตัวแทนมีอำนาจทำการแทน บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าตัวการ และตกลงจะทำการดั่งนั้น อันความเป็นตัวแทนนั้นจะเป็นโดยตั้งแต่งแสดงออกชัดหรือโดยปริยายก็ย่อมได้
  • ตามมาตรา 798 กิจการอันใดท่านบังคับไว้โดยกฎหมายว่าต้องทำเป็นหนังสือ การตั้งตัวแทนเพื่อกิจการอันนั้น ก็ต้องทำเป็นหนังสือด้วย สัญญาตัวแทนไม่มีแบบทำด้วยวาจาก็ได้แต่ถ้ากฎหมายกำหนดว่ากิจการใดต้องทำเป็นหนังสือการตั้ง ตัวแทนไปทำกิจการนั้นก็ต้องทำเป็นหนังสือ
วิธีเขียนหนังสือมอบอํานาจ บุคคลทั่วไป
วิธีเขียนหนังสือมอบอํานาจ บุคคลทั่วไป

ตัวอย่าง เช่น สัญญาเช่าทรัพย์ต้องทำเป็นหนังสือ เวลาตั้งตัวแทนไปทำสัญญา เช่าทรัพย์ก็ต้องทำเป็นหนังสือด้วย หรือสัญญาประนีประนอมยอมความต้องทำเป็นหนังสือ การตั้งตัวแทน ประนีประนอมก็ต้องทำเป็นหนังสือเช่นเดียวกัน หากมีการฝ่าฝืนมาตรา 798 จะถือว่าสัญญาตัวแทนไม่เกิดขึ้น สิ่ง ที่ตัวแทนกระทำจะไม่ผูกพันตัวการ

หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียน

การมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนได้ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ โคยไม่จำเป็นต้องให้บุคคลผู้มอบอำนาจลงลายมือชื่อ

หมายเหตุ : แต่การลงชื่อในกรณีนี้ ผู้รับมอบอำนาจจะต้องลงชื่อของตนเองไม่ใช่ลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดทำฟอร์มหนังสือมอบอำนาจขึ้นไว้เพื่อความสะดวกแก่ผู้ขอจดทะเบียนที่จะใช้ยื่นคำขอจดทะเบียน ข้อความใดที่ผู้มอบอำนาจไม่ประสงค์จะมอบอำนาจใหแก่ตัวแทนให้ขีดฆ่าข้อความดังกล่าวและลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกครั้ง

หนังสือมอบอำนาจ ขนส่ง

ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจโอนรถ
ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจโอนรถ

วิธีการมอบอำนาจของนิติบุคคลทำอย่างไร

การมอบอำนาจโดยนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย เอกสารสำคัญที่จะต้องใช้ประกอบ ดังนี้

1. หนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งนายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
2. ในหนังสือรับรองนิติบุคคลจะมีข้อความโดยย่อที่นายทะเบียนระบุไว้ว่า
– ใครผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
– จะต้องประทับตราของนิติบุคคลหรือไม่

ซึ่งคำเนินการของนิติบุคคลหรือการมอบอำนาจในนามนิติบุคคลจะต้องกระทำโดยผู้แทนของนิติบุคคลคังกล่าว

ผู้มอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดา ได้หรือไม่

ผู้มอบอำนาจ หาเป็นบุคคลที่จะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะต้องเป็นบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งได้แก่บุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมาย และ จะต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย
 
ตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกาที่ 1574/2524 หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีแทนลูกจ้างซึ่งทำไว้ก่อนตั้งศาลแรงงาน ผู้รับมอบอำนาจนำมาฟ้องคดีต่อศาลแรงงานก็ได้ และฟ้องเรียกค่าจ้าง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเครื่องบิน

การมอบอำนาจคือไร

การมอบอำนาจ ตามความหายของ พระราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2542 หมายถึง การมอบหมายให้มีอำนาจจัดการหรือทำการแทน

หนังสือมอบอำนาจกับหนังสือมอบฉันฑะต่างกันหรือไม่

แตกต่างกัน

การมอบฉันทะ หมายความถึง การมอบให้บุคคลทำธุระให้ด้วยความไว้วางใจโดยมีหลักฐานซึ่งการมอบฉันทะนั้น โดยทั่วไปมิใช่เป็นการใช้อำนาจของผู้มอบฉันทะอย่างหนึ่งอย่างใดหากแต่เป็นการขอให้ดำเนินการในเรื่องธุระทั่วไปให้เท่านั้น
การมอบอำนาจ ตามความหมายที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗๙๗ หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่มีอำนาในทางกฎหมายในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยชอบ และมอบให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ใช้อำนาจนั้นแทนตนเองเป็นการเฉพาะเรื่องหรือเป็นการทั่วไปภายในขอบเขตอำนาจที่ผู้มีอำนาจนั้นมี และภายในขอบเขตระยะเวลาที่กำหนดไว้

หนังสือมอบอำนาจต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่

หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการจำเป็นต้องติดอากรแสตมป์ ทั้งนี้ราคาอากรแสตมป์ขึ้นอยู่กับว่ามอบหมายให้กระทำการอะไร

พยานที่ลงลายมือในหนังสือมอบอำนาจคือใคร

ทรัพย์สินทางปัญญาได้กำหนดรูปแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจไว้มีชื่อให้พยานลงลายมือชื่อไว้ด้วย ซึ่งพยานที่ไป ลงชื่อเป็นพยานจะต้องเป็นพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ในการทำเอกสารหนังสือมอบอำนาจ

การเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจภายหลังทำได้หรือไม่

เมื่อมีการมอบ อำนาจโดชนิติบูคคลแล้ว ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงผู้แทนของนิติบุคคล หนังสือมอบอำนาง
ฉบับเคิมยังคงมีผลสมบูรณ์หากไม่มีการยกเลิกการเป็นตัวแทน นอกจากนั้นการกระทำของตัวแทนก่อนมีการ

ตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกาที่ 253/2506 ประมาลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1249

 
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top