ส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

ส่วนของผู้ถือหุ้น มีอะไรบ้าง

–  ทุนเรือนหุ้น

–  สำรองตามกฎหมาย

–  กำไร(ขาดทุน) สะสม

–  กำไร(ขาดทุน) สะสมจัดสรรแล้ว

–  กำไร(ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร

–  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top