ส่วนของผู้ถือหุ้น คือ ( Shareholde’s Equity )

ส่วนของผู้ถือหุ้น คืออะไร ?

ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholde’s Equity) หมายถึง ส่วนที่เป็นการลงทุน จากผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจเป็นได้ ทั้งหุ้นบุริมสิทธิ และ หุ้นสามัญ ผลตอบแทนจากการลงทุน ในหุ้นมักอยู่ในรูปของเงินปันผล โดย การบันทึกงบดุล กรณีการขายหุ้นให้กับบุคคลอื่น ในราคาที่สูงกว่าราคาพาร์  จะบันทึกเท่ากับราคาพาร์ ในรายการทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว และบันทึกส่วนเกินที่ได้รับ ใน รายการ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น หมวดบัญชี ?

ส่วนของผู้ถือหุ้น หมวด 1

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top