สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ไม่สามารถระบุได้ (Unidentifiable)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ไม่สามารถระบุได้ (Unidentifiable) ?

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่สามารระบุได้ (Unidentifiable) คือสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้และไม่มีกายภาพตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน เป็นต้น

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี บริษัท ปังปอน จำกัด ได้อย่างไร?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ไม่สามารถระบุได้ (Unidentifiable)
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top