สินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

สินทรัพย์หมุนเวียน มีอะไรบ้าง

ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

ดอกเบี้ยค้างรับ

รายได้ค้างรับ

เงินประกันและเงินมัดจำ

เงินลงทุน

เงินทดรองจ่าย

ลูกหนี้เงินให้กู้ยมแก่กรรมการและลูกจ้าง

      – เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและลุกจ้าง

เงินลงทุนบริษัท ฯ ในเครือ

      – เงินลงทุนบริษัท

สินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top