สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น คือ ( Other Current Assets )

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น คืออะไร ?

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (Other Current Assets) หมายถึง สินทรัพย์หมุนเวียนที่กิจการไม่ได้แยกรายการไว้ในรายงานทางการเงิน อันเนื่องมาจากสาระสำคัญของแต่ละรายการและแต่ละบริษัทไม่เท่ากัน ซึ่งหาความหมายของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นได้ด้วยการอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ภาษาอังกฤษ ?

Other Current Assets

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น คือ ( Other Current Assets )

แก้ไขครั้งสุดท้าย กันยายน 13, 2021

Scroll to Top