สินค้าสำเร็จรูป คือ ( Finished Goods )

[Total: 1861 Average: 5]

สินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) หมายถึง สินค้าตามสภาพที่สามารถใช้อุปโภคและ/หรือบริโภคได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน ดัดแปลงหรือนำไปผสมกับสิ่งอื่น

สินค้าสำเร็จรูป
สินค้าสำเร็จรูป
 
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top