สินค้าสำเร็จรูป

สินค้าสำเร็จรูป คือ ( Finished Goods )

สินค้าสำเร็จรูป คือ ?

สินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) หมายถึง สินค้าตามสภาพที่สามารถใช้อุปโภคและ/หรือบริโภคได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน ดัดแปลงหรือนำไปผสมกับสิ่งอื่น

สินค้าสำเร็จรูป อยู่หมวด ?

อยู่หมวด สินทรัพย์

สินค้าสำเร็จรูป
สินค้าสำเร็จรูป

แก้ไขครั้งสุดท้าย กันยายน 15, 2021

Leave a Comment

Scroll to Top