สินค้าคงเหลือ คือ (Inventories)

สินค้าคงเหลือ คือ ?

สินค้าคงเหลือ (Inventories) หมายถึง ทรัพย์สินที่กิจการมีไว้เพื่อรอขาย ซึ่งหมายรวมถึงสินค้าสำเร็จรูป งานหรือสินค้าระหว่างทำ และวัสดุหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

สินค้าคงเหลือ อยู่หมวดไหน ?

สินค้าคงเหลือ อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

สินค้าคงเหลือ อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top