สำรองตามกฎหมาย 5 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชี ตัวอย่าง

สำรองตามกฎหมาย

สำรองตามกฎหมาย

สำรองตามกฎหมาย คือ

สำรองตามกฏหมาย (Legal Reserve) หมายถึง เงินทุนสำรองที่กิจการมีไว้ตามข้อกำหนดกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยกำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองของกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

สำรองตามกฎหมาย อยู่หมวดไหน

สำรองตามกฎหมาย อยุาหมวด 3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 9, 2021

Scroll to Top