ตัวอย่าง สัญญา กิจการร่วมค้า การทำสัญญา กิจการค้าร่วม

สัญญากิจการร่วมค้า
สัญญากิจการร่วมค้า


สัญญาการเข้าร่วมค้า

ตัวอย่าง สัญญา กิจการร่วมค้า

สัญญาการเข้าร่วมค้า
เข้าประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง กับภาครัฐ และ หน่วยงานราชการส่วนต่างๆ
…………………………………………………………………………………………………
ข้อตกลงนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่…………………………………………โดยระหว่าง
(1) บริษัท ……………………………….จำกัด ทะเบียนเลขที่………………………………………………….
สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่………………………………………………………………………………
(2) กับบริษัท……………………………จำกัด ทะเบียนเลขที่………………………………………………….
สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่……………………………………………………………………………….
เพื่อเป็นหลักฐานในการร่วมดำเนินการ สำรวจ ร่วมออกแบบและติดตั้ง ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้จะเรียกว่า “งานให้แก่ภาครัฐและหน่วยงานราชการส่วนต่างๆ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “เจ้าของงาน” โดยมีสาระสำคัญดังนี้
    ชื่อกิจการร่วมค้า
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเข้าหุ้นร่วมกันเป็นกิจการร่วมค้า โดยใช้ชื่อว่า กิจการร่วมค้า……………………………….
    ขอบเขตของการร่วมดำเนินงาน
บริษัททั้งสอง ได้ร่วมมือกันจัดเตรียมข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาเพื่อดำเนินการออกแบบก่อสร้าง ซึ่งมีหน่วยงานราชการส่วนต่างๆเป็นผู้ว่าจ้าง โดยให้
บริษัท………………………….จำกัด เป็นบริษัทหลัก ทำหน้าที่และรับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคา,เป็นผู้ทำหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญากับทางราชกร และทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกลุ่มในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการต่างๆต่อไป โดยใช้สถานที่ทำการของ กิจการร่วมค้า ……………………………..ณ บ้านเลขที่…………………………………………………………………………………………………
    การร่วมทุนและความรับผิดชอบ
ผู้เข้าร่วมค้าทั้งสองจะต้องเข้ามีส่วนร่วมในสิทธิและความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นหรือที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของกลุ่ม ตลอดจนผลกำไรหรือขาดทุนใดๆทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง จะเป็นดังต่อไปนี้
3.1  บริษัท………………………………..จำกัด ร้อยละ  50
3.2  บริษัท…………………………………จำกัด ร้อยละ 50
    หลักความร่วมมือภายในสัญญาเข้าร่วมค้า
ผู้เข้าร่วมทั้งสองจะต้องรับผิดชอบร่วมกันและแทนกันต่อผู้ว่าจ้าง และบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานโดยความสัมพันธ์ภายในสัญญาเข้าร่วมค้า ความรับผิดชอบดังกล่าวของผู้ร่วมค้า จะแบ่งส่วนและจัดสรรตามสัดส่วนของการร่วมลงทุนของผู้ร่วมค้าในแต่ละราย
    ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมค้า
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมค้า จะจำกัดเฉพาะแต่ละการร่วมมือ จัดเตรียมข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาเพื่อให้บริการออกแบบ ดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น
    ผู้มีอำนาจกระทำการลงนาม
ทั้งสองบริษัทที่เข้าร่วมค้า ได้แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาของแต่ละฝ่ายที่ทำการตกลงดังนี้
6.1 คุณ…………………………………………
6.2 คุณ…………………………………………
6.3 คุณ…………………………………………
โดยให้อำนาจแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ลงนาม ได้แก่ คุณ………………………………..หรือคุณ………………………………หรือคุณ……………………………………….เป็นผู้กระทำปฏิบัติ ติดต่อประสานในนาม “กิจการร่วมค้า…………………………………”
เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ผู้เข้าร่วมค้าทั้งหลายจึงได้ลงนามในสัญญานี้
ลงชื่อ……………………………………           ลงชื่อ…………………………………………
(                                     )               (                                      )
กรรมการบริษัท…………………………จำกัด         กรรมการบริษัท………………………..จำกัด
ลงชื่อ……………………………………         ลงชื่อ……………………………………
(                                    )     (                                     )
พยาน                                                   พยาน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

ดาวน์โหลด “ตัวอย่างสัญญากิจการร่วมค้า”

วิธีเขียน สัญญากิจการร่วมค้า

สัญญาการเข้าร่วมค้า หน้า 1

สัญญาการเข้าร่วมค้า หน้า 2

Scroll to Top