สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงผู้ยื่นรายงานการฝึกหัดงาน

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงผู้ยื่นรายงานการฝึกหัดงาน

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงผู้ยื่นรายงานการฝึกหัดงาน

ข่าวด่วน จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงผู้ยื่นรายงานการฝึกหัดงาน
ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้แจ้งประกาศบนเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553
ให้ (1) ผู้ขึ้นทะเบียนฝึกหัดงานที่ส่งรายงานการฝึกหัดงานครบถ้วนแล้ว แต่ไม่สามารถให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของหน่วยธุรกิจที่ผู้ยื่นรายงานการฝึกหัดงานระบุว่าได้เข้าฝึกหัดงานรับรองการฝึกหัดงานได้ และ (2) ผู้ขึ้นทะเบียนฝึกหัดงานที่ฝึกหัดงานครบถ้วนแล้ว หรือ อยู่ในระหว่างการฝึกหัดงานแต่ยังไม่ได้ยื่นรายงานการฝึกหัดงานต่อสภาฯ ให้ยื่นรายงานการฝึกหัดงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553นั้น
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ผ่อนผันขยายระยะเวลาการยื่นรายงานการฝึกหัดงานต่อไปให้อีกระยะหนึ่ง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฝึกหัดงานเนื่องจากยังมีผู้ฝึกหัดงานยังทยอยมายื่นรายงานการฝึกหัดงานอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด สภาวิชาชีพบัญชีฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
30 พฤศจิกายน 2553
ที่มา สภาวิชาชีพบัญชี
Related Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)

จําเป็นต้องเลือกเป็นสมาชิกสังกัดด้านใดด้านหนึ่งด้วยหรือไม่

สภาวิชาชีพบัญชีประกอบด้วยสมาชิกซึ่งประกอบวิชาชีพบัญชีต่างๆ รวมหกด้านด้วยกัน ตอนที่ผมสมัครเป็นสมาชิกของสภาฯ จําเป็นต้องเลือกเป็นสมาชิกสังกัดด้านใดด้านหนึ่งด้วยหรือไม่ ? …

+++อนุญาตแห่งประเทศไทย ดังนั้นในด้านกฎหมายสมาคมฯไม่สามารถโอนสมาชิกภาพของท่านไปสังกัดกับสภาวิชาชีพบัญชีได้ อย่างไรก็ตามท่านยังคงมีสิทธิหน้าที่ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยอยู่ เช่น เดิมทุกประการตามข้อบังคับของสภาฯ
ที่ได้ร่างไว้ได้เปิดโอกาสให้มีการงดเก็บค่าบํารุงจากสมาชิกสมาคมฯ หากได้มีการเลิกสมาคมฯ ค่ะ

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 3, 2021

Scroll to Top