วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก คือ ( Weighted Average Costing )

[Total: 3153 Average: 5]

วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ( Weighted Average Costing ) หมายถึง การคำนวณหาต้นทุนวัตถุดิบ/สินค้าคงเหลือโดยใช้แนวคิด คือ สินค้าที่ซื้อหรือผลิตนั้นมีคุณสมบัติเหมือนกันราคาสินค้าคงเหลือจึงควรมีราคาเท่ากัน กิจการจึงต้องหาราคาถัวเฉลี่ยต่อหน่วยเพื่อนำไปคูณกับจำนวนสินค้าคงเหลือที่ตรวจนับได้จริง

โดยราคาถัวเฉลี่ยต่อหน่วยคำนวณได้จาก (มูลค่าสินค้าคงเหลือต้นปี +มูลค่าสินค้าที่ซื้อ)/(ปริมาณสินค้าคงเหลือต้นปี + ปริมาณสินค้าที่ซื้อ)

วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
 
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top