วิถีการเรียนรู้ บัญชีครัวเรือน เพื่อใช้ในการพัฒนาชีวิต

วิถีการเรียนรู้ บัญชีครัวเรือน เพื่อใช้ในการพัฒนาชีวิต

          เพราะสภาวะสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกระแสวัตถุนิยม และความฟุ่มเฟือย ที่ต่างก็ทำให้คนไทยหลงเดินทางผิดไปตามกระแสนิยมจนเรียกได้ว่ากลายเป็นปัญหาสังคม  เพราะความฟุ้งเฟ้อแบบนี้ทำให้เกิดปัญหาหนี้สินที่ไม่มีวันจบสิ้น การที่จะดำรงชีวิตให้อยู่รอดภายใต้สังคมในปัจจุบันให้ได้นานนั้น ควรยึดถือ คือการพึ่งตนเอง รู้จักความพอประมาณ และการไม่ประมาท

         ตามแนวปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงมองเห็นถึงความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ให้รู้จักความพอมีพอกิน และพอมีพอใช้ ทรงเตือนสติประชาชนคนไทย ไม่ให้ประมาท โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต ความหมายของบัญชีครัวเรือน การทำบัญชี คือการจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของตัวเอง ที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว หรือชุมชน รวมถึงประเทศ  ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการบันทึกจะเป็นตัวบ่งชี้อดีตปัจจุบันและอนาคตของชีวิตของตัวคุณเอง สามารถนำข้อมูลที่ได้ ที่บันทึกไว้มาย้อนดูเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการวางแผนชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตและในครอบครัว การบัญชีครัวเรือนไม่ได้หมายถึง การทำบัญชีหรือบันทึกรายรับรายจ่ายที่เป็นประจำวันเท่านั้น แต่อาจหมายถึง การบันทึกข้อมูลด้านอื่น ๆ ในชีวิต และในครอบครัว ของคุณได้ด้วย อย่างการบันทึกบัญชีทรัพย์สิน บันทึกพันธุ์พืช พันธุ์ บัญชีเด็กและเยาชน  บัญชีภูมิปัญญาด้านต่างๆ ฯลฯ ประโยชน์ของการทำบัญชีครัวเรือน การทำบัญชีครัวเรือน ก็คือการบันทึกสิ่งหรือเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตของคุณเอง เป็นการจดบันทึกได้ทุกเรื่อง หากประชาชนทุกคน ได้มีการจดบันทึกจะมีประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนรวมถึงประเทศ ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ ครอบครัวเรียนรู้ ชุมชนเรียนรู้ และประเทศเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญญาเป็นที่มาของความเจริญทั้งกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ จะเห็นว่า การทำบัญชีครัวเรือน หรือการจดบันทึก สำคัญยิ่งใหญ่มาก ซึ่ง การบันทึก อาจใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาได้โดยใช้เหตุผลวิเคราะห์พิจารณาได้ถูกต้อง ซึ่งก็คือ ทางเจริญของมนุษย์นั่นเอง การทำบัญชีครัวเรือนในด้านเศรษฐกิจ การทำบัญชีครัวเรือนในด้านเศรษฐกิจ คือการบันทึกรายรับรายจ่ายที่ทางราชการพยายามส่งเสริมให้ประชาชนได้เริ่มทำกัน  การบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวัน และประจำเดือนว่า มีรายรับจากแหล่งใดบ้าง มีจำนวนเท่าใด มีรายจ่ายอะไรบ้าง ในแต่ละวัน สัปดาห์ เดือน และ ปี เพื่อที่จะได้เห็นภาพรวมว่าคุณและครอบครัวมีรายรับเท่าใด รายจ่ายเท่าใด คงเหลือเท่าใด หรือว่ามีเงินไม่พอใช้เท่าใด  และหากใช้จ่ายมากไป ก็เลือกจ่ายเฉพาะที่จำเป็นมากกว่า ส่วนรายจ่ายที่ไม่จำเป็นให้ลด ละ เลิก เมื่อเห็นตัวเลข จะทำให้คิดได้ว่าสิ่งไม่จำเป็นนั้นมีมากหรือน้อย และสามารถลดได้หรือไม่ หากไม่ลดไม่เลิกจะเกิดอะไร กับตัวคุณและ ครอบครัว หากเราวางแผนการรับการจ่ายเงินของคุณเองได้ เท่ากับว่า รู้จักความเป็นคนได้พัฒนาตนเอง เพื่อให้เป็นคนมีเหตุมีผลและเป็นคนรู้จักพอประมาณ ทำให้เป็นคนรักตนเอง รักครอบ ครัว มากขึ้น

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

วิถีการเรียนรู้ บัญชีครัวเรือน เพื่อใช้ในการพัฒนาชีวิต
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top