รูปแบบธุรกิจ 3 ความสำคัญ หมายถึง ลักษณะ การประกอบ มีอะไรบ้าง

รูปแบบธุรกิจ

รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ มีอะไรบ้าง

รูปแบบของการดำเนินธุรกิจมีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ ดังนี้
1. กิจการเจ้าของคนเดียว เป็นรูปแบบของการดำเนินกิจการที่มีเจ้าของเพียงคนเดียวเท่านั้น ซึ่งก็คือผู้ก่อตั้งกิจการนั่นเอง ส่วนมากการดำเนินธุรกิจรูปแบบนี้มักเป็นกิจการขนาดเล็ก โดยผู้เป็นเจ้าของจะเป็นผู้บริหารงานเอง จึงทำให้มีความคล่องตัวในการบริหารงานสูง
เพราะสามารถที่จะตัดสินใจในเรื่องของการบริหารงานได้เอง โดยที่ไม่ต้องถามความคิดเห็นของผู้อื่น หากกิจการมีกำไร เจ้าของกิจการก็จะได้รับกำไรแต่เพียงผู้เดียว แต่ถ้ากิจการขาดทุน เจ้าของกิจการก็ต้องรับผิดชอบผลของการขาดทุน และหนี้สินที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียวเช่นกัน
การดำเนินธุรกิจในรูปแบบเจ้าของคนเดียวนั้น การหาแหล่งเงินทุนเพิ่มนั้นมีความเป็นไปได้ยาก เพราะว่ามีเจ้าของเพียงคนเดียว

2. กิจการห้างหุ้นส่วน
เป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาร่วมกันในการก่อตั้งกิจการ โดยเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน มีสัญญาเข้าเป็นหุ้นส่วนกัน และแบ่งผลกำไรกัน เจ้าของกิจการห้างหุ้นส่วนจะเรียกว่า “ผู้เป็นหุ้นส่วน” ในการบริหารงานของกิจการจะกำหนดให้หุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งเป็นผู้บริหารงาน ซึ่งเราจะเรียกว่า “หุ้นส่วนผู้จัดการ”

3. บริษัทจำกัด
เป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้น ด้วยการแบ่งเงินทุนเป็นหุ้นที่มีมูลค่าเท่าๆ กัน ผู้ถือหุ้นก็คือเจ้าของกิจการต้องรับผิดชอบไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ บริษัทจะบริหารงานโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้ง โดยที่คณะกรรมการบริหารบริษัทนั้นมาจากผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ได้

รูปแบบการดําเนินธุรกิจที่สําคัญมีอะไรบ้าง

– เพื่อที่จะตัดสินใจเลือกดำเนินธุรกิจการค้าในรูปแบบใดนั้น ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการด้วยกัน เช่น ลักษณะของกิจการค้า เงินทุน ความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจเป็นต้น
– เพื่อให้การประกอบธุรกิจนั้นประสบผลสำเร็จนำมาซึ่งผล ประโยชน์และกำไรที่พอประมาณ

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 14, 2021

Scroll to Top