รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

รายได้อื่นๆ มีอะไรบ้าง

– รายได้จากการขายเบ็ดเตล็ด
– ดอกเบี้ยรับ
– กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
– กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
– เงินปันผล
– รายได้อื่นๆ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 2, 2021

Scroll to Top