รายได้รับล่วงหน้า #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Deferred Incomes

รายได้รับล่วงหน้า

รายได้รับล่วงหน้า คือ

รายได้รับล่วงหน้า (Deferred Incomes) หมายถึง เงินที่กิจการได้รับชำระค่าสินค้าหรือบริการจากลูกค้า แต่เมื่อถึงสิ้นงวดกิจการยังไม่ได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า ซึ่งถือว่าจำนวนเงินดังกล่าวเป็นหนี้สินหมุนเวียนของกิจการและเมื่อกิจการส่งมอบสินค้าหรือบริการเรียบร้อยแล้วจึงจะถูกบันทึกเป็นรายได้

รายได้รับล่วงหน้า อยู่หมวด

รายได้รับล่วงหน้า อยู่หมวด 2 หนี้สิน

รายได้รับล่วงหน้า อยู่หมวด 2 หนี้สิน

รายได้รับล่วงหน้าจากต่างประเทศนั้น สรรพากรจะให้บันทึกเป็นเงินมัดจำรับล่วงหน้า

รายได้รับล่วงหน้าจากต่างประเทศ ต้องลงบัญชีอย่างไร

ตามมาตรฐานการบัญชีนะค่ะ รายได้รับล่วงหน้าจากต่างประเทศนั้น สรรพากรจะให้บันทึกเป็นเงินมัดจำรับล่วงหน้า แต่ไม่ควรเกินระยะเวลารอบบัญชีเกินกว่า 2 รอบบัญชีนะค่ะ เพราะจะต้องนำมาคำนวณเงินได้นิติบุคคลด้วยค่ะ แต่ต้องยันยอดกับรายได้ตามใบขนสินค้าขาออกที่ยื่นต่อกรมศุลกากรนะ

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 5, 2022

Scroll to Top