หนังสือรับรอง บริษัท เป็นภาษาอังกฤษ ค่าธรรมเนียม กับ ค่าบริการ

หนังสือรับรองบริษัทภาษาอังกฤษ

ค่าธรรเนียมในการขอ หนังสือรับรอง บริษัท เป็นภาษาอังกฤษ จะมีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรเนียมในการขอ หนังสือรับรอง บริษัท เป็นภาษาอังกฤษ จะมีค่าธรรมเนียม ฉบับละไม่เกิน 1,200 บาท แบ่งเป็น 2 ส่วน
– ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง รายการละ 40 บาท (ถ้าขอรับรองรายการทางทะเบียน 5 รายการ เป็นเงิน 200 บาท)
ค่าดำเนินการ ฉบบัละ1,000 บาท

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 8, 2021

Scroll to Top