ระบบการทำบัญชีในรูปแบบเบื้องต้นของบริษัทมีหลักและวิธีการทำอย่างไร ?

ระบบการทำบัญชี จะปรับปรุงการดำเนินงานในด้านไหนบ้างอย่างการขายสินค้า

ระบบบัญชีเบื้องต้นในส่วนของบริษัทที่ผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจที่ควรจะทำก็ คือ งบกำไรขาดทุนประจำเดือนเพื่อทำให้ผู้ประกอบการได้ทราบว่า ที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรและมีกำไรหรือขาดทุนเท่าไร

ควรจะปรับปรุงการดำเนินงานในด้านไหนบ้างอย่างการขายสินค้า จะต้องดูด้วยว่าบางประเภทไหนขายได้มาก และประเภทไหนขายได้น้อย หรือขายไม่ได้เลย งบกระแสเงินสดประจำเดือนของการทำบัญชี เพื่อทำให้ผู้ประกอบการได้ทราบว่า บริษัทของตนเองมีเงินสดสำหรับหมุนเวียนที่ทำเป็นธุรกิจนั้น จะเหลืออยู่มากน้อย เพียงไร และหากไม่เพียงพอจะต้องเตรียมตัวหาแหล่งเงินทุนได้อีกเมื่อไร

ซึ่งรายละเอียดบัญชีที่สำคัญอย่างบัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีเงินสด บัญชีสินค้าคงเหลือ และเงินฝากธนาคารฯลฯ ซึ่งทั้งนี้จะต้องดูจากความสำคัญของบัญชีแต่ละบัญชีในธุรกิจของตนเอง ซึ่งคุณรู้หรือไม่ว่า การที่คุณทำบัญชีรายรับรายจ่ายแต่ละวัน เปรียบเสมือนเป็นการวางแผนการเงินในเรื่องการใช้จ่ายให้ถูกวิธี และทำให้ตัวคุณเองเป็นคนที่มีระเบียบวินัยเพิ่มมากขึ้น อย่ามองแค่เรื่องการทำบัญชี

พอพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเลขเชื่อว่าหลายคนอาจจะส่ายหน้าหนี ซึ่งแม้การทำบันทึกรายรับหรือรายจ่าย อาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวแต่กลับรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก ทำงานมาทั้งวันแล้วยังต้องมานั่งจดอยู่อีก อันที่จริงการทำบัน ทึกรายรับรายจ่ายประจำวันในรูปแบบบริษัทไม่มีความยุ่งยากอะไรเลยแม้แต่น้อย อยู่ที่คุณเปิดใจเมื่อได้ลงมือจดบันทึกเป็นประจำจะทำให้พบว่า การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายสามารถทำได้ง่ายๆ และยังให้ประโยชน์ต่อบริษัทมากอีกด้วย

การทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย ในการทำบัญชีบันทึกรายรับ-รายจ่าย ประจำวันสามารถแบ่งแยกเป็นตารางที่มีส่วนประกอบ คือรายรับที่จะต้องทำการจดบันทึกรายการเป็นตัวเงินที่ได้รับเข้ามาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเงินที่ได้จากการขายสินค้า หรือเงินที่ได้จากการทำงาน หรือเงิน เดือน ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายต่างๆ ที่การจ่ายออกไปซึ่ง ประโยชน์ของการจดบันทึก จะช่วยบันทึกความทรงจำที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน

เพื่อกำหนดเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน และเพื่อใช้เป็นข้อมูลฐานะทางการเงินของกิจการ และยังช่วยในการพัฒ นาให้มีความรับผิดชอบมากขึ้นซึ่งจะช่วยทำให้รู้จักประหยัดค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่ไม่จำเป็น และช่วยพัฒนานิสัยในการทำงานอย่างเป็นระบบและมีระเบียบแบบแผน วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชีสำหรับบริษัทในการทำกิจการหลักๆ คือ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจภาวะสำคัญ และยังใช้เพื่อประกอบการพิจารณาเป้าหมายของกิจการหรือเพื่อการสั่งการ และการอำนวยการในการควบคุมบุคลากร หรือทรัพยากรที่สำคัญขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิท ธิภาพ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 4, 2022

Scroll to Top