ภาษีโรงเรือน และ ที่ดิน

แม้จะสามารถเรียกเงินค่าภาษีที่ออกไปแล้วคืนจากผู้เช่าตามสัญญาในภายหลังได้ก็ตาม

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินผู้มีหน้าที่เสียภาษี หรือ”ผู้รับประเมิน” ตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนฯ หมายถึงเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี หากทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเป็นคนะเจ้าของกันให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีดังกล่าวเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี ซึ่งผมขอให้ระวังกรณีสัญญาเช่าที่ระบุให้ผู้เช่าเป็นผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินว่าหน้าที่ตามกฎหมายในการเสียภาษียังคงตกอยู่แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น ไม่ใช่ผู้เช่า หากมิได้มีการจ่ายภาษีให้ถูกต้อง ผู้ให้เช่าซึ่งเป็นเจ้าของนั้นยังต้องรับผิดชอบชำระภาษีรวมทั้งเงินเพิ่ม (หากมี) แม้จะสามารถเรียกเงินค่าภาษีที่ออกไปแล้วคืนจากผู้เช่าตามสัญญาในภายหลังได้ก็ตาม

ตอบ: ภาษีโรงเรือนและที่ดินสิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับการเริ่มปีใหม่ก็คือช่วงเวลาของการเสียภาษีสารพัดรูปแบบ และในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่นำออกให้ผู้อื่นเช่าหรือใช้ประโยชน์ คุณต้องยื่นแบบแสดงรายการทรัยพ์สินเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อสนับสนุนให้ทุกๆ คนทำหน้าที่พลเมืองที่ดีโดยการเสียภาษีที่ถูกต้อง วันนี้ผมขออธิบายเกี่ยวกับระบบภาษีโรงเรือนและที่ดินให้ทุกคนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ทรัพย์สินที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือนตามพระราชบัญญัติโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้ที่ได้นำอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวออกหาผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือจากการอยู่อาศัยของตนเองโดยปกติ หรือให้ผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามเข้าข่ายที่จะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินท โรงเรือน อาคาร สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างท ที่ดินซึ่งไม่ได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างทั้งนี้ ทรัพย์สินที่เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินได้แก่ท พระราชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดินท ทรัพย์สินของรัฐบาลซึ่งใช้ในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะและทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ใช้ในกิจการของการรถไฟโดยตรงท ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะ ซึ่งทำกิจการอันมิใช่เป็นผลกำไรส่วนบุคคลและใช้เฉพาะในการรักษาพยาบาลและการศึกษาเท่านั้นท ทรัพย์สินซึ่งเป็นศาสนสมบัติใช้เฉพาะศาสนกิจอย่างเดียวหรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์ท โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ซึ่งปิดไว้ตลอดปีและเจ้าของมิได้อยู่เองหรือให้ผู้อื่นอยู่ นอกจากคนเฝ้าท โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติที่เช่าซื้อาศัยอยู่เองโดยมิได้ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือประกอบกิจกรรมการอื่นเพื่อหารายได้ท สุสานสาธารณะผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินผู้มีหน้าที่เสียภาษี หรือ”ผู้รับประเมิน” ตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนฯ หมายถึงเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี หากทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเป็นคนะเจ้าของกันให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีดังกล่าวเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี ซึ่งผมขอให้ระวังกรณีสัญญาเช่าที่ระบุให้ผู้เช่าเป็นผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินว่าหน้าที่ตามกฎหมายในการเสียภาษียังคงตกอยู่แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น ไม่ใช่ผู้เช่า หากมิได้มีการจ่ายภาษีให้ถูกต้อง ผู้ให้เช่าซึ่งเป็นเจ้าของนั้นยังต้องรับผิดชอบชำระภาษีรวมทั้งเงินเพิ่ม (หากมี) แม้จะสามารถเรียกเงินค่าภาษีที่ออกไปแล้วคืนจากผู้เช่าตามสัญญาในภายหลังได้ก็ตาม อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีในส่วนของโรงเรือนนี้จะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปีซึ่งเป็นฐานคิดคำนวณเพื่อเรียกเก็บภาษีโดยหมายถึง จำนวนเงินซึ่งสมควรจะได้รับหากนำทรัพย์สินที่อยู่ในบังคับของการเสียภาษีออกให้เช่าในปีหนึ่งๆ โดยมีหลักเกณฑ์คิดคำนวณดังต่อไปนี้ท กรณีเป็นทรัพย์สินให้เช่า และค่าเช่าเป็นจำนวนเงินอันสมควรให้ถือว่าค่าเช่าเป็นค่ารายปีท กรณีเป็นทรัพย์สินให้เช่าแต่ค่าเช่ามิใช่จำนวนเงินอันสมควร หรือเป็นกรณีที่หาค่าเช่าไม่ได้ เนื่องจากเจ้าของทรัพย์สินดำเนินกิจการเอง หรือด้วยเหตุผลประการอื่นให้ประเมินค่ารายปีโดยเทียบเคียงกับค่ารายปีของทรัพย์สินที่ให้เช่าที่มีลักษณะขนาด พื้นที่ ทำเลที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่ทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์คล้ายคลึงกันท กรณีนอกเหนือจาก 2 กรณีข้างต้น ซึ่งไม่สามารถเทียบเคียงกับค่ารายปีของทรัพย์สินอื่นได้ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจประเมินค่ารายปีจากมูลค่าของทรัพย์สินโดยพิจารณาร่วมกับองค์ประกอบอื่นท ส่วนภาษีที่ดินซึ่งไม่ได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นจะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 7 ของค่ารายปี ซึ่งค่ารายปีสำหรับที่ดินนี้ตามกฎหมายกำหนดให้เท่ากับร้อยละ 5 ของราคาตลาดของทรัพย์สินดังกล่าว

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 1, 2021

Scroll to Top