ภาษีโรงเรือน

ภาษีโรงเรือน

ภาษีโรงเรือน ต้องยื่นไม่เกินวันที่เท่าไร

ภาษีโรงเรือน ต้องยื่นไม่เกินวันที่ 31 มีนาคมของทุกปีค่ะ

ภาษีโรงเรือนถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณรายได้  กรณีนิติบุคคล

– สามารถนำภาษีโรงเรือนมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ กรณีบุคคลธรรมดา
– มองว่าเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (มีการส่งมอบการครอบครองพื้นที่เช่าในทีนี้คือห้องที่ให้เช่า) เป็นเงินได้ตามมาตรา40(5) สามารถเลือกหัก ค่าใช้จ่ายได้ 2 แบบ คือค่าใช้จ่ายตามจริงและสมควร (ต้องมีหลักฐานประกอบ) หรือค่าใช้จ่ายเหมาในอัตราร้อยละ 30

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 2, 2021

Scroll to Top