ภาษีเงินได้ ค่ารื้อถอนบ้าน การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้ค่ารื้อถอน

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้ ค่ารื้อถอนบ้าน บัญชี ป้าย ค่าจ้าง ทรัพย์สิน

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้ ค่ารื้อถอนบ้าน บัญชี ป้าย ค่าจ้าง ทรัพย์สิน
การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้ ค่ารื้อถอนบ้าน บัญชี ป้าย ค่าจ้าง ทรัพย์สิน

ข้อหารือที่ กค 0811/16374

เลขที่หนังสือ : กค 0811/16374
วันที่ : 2 ธันวาคม 2540
เรื่อง : การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
ข้อกฎหมาย : ประเด็นปัญหา
ข้อหารือ : การจ่ายเงินให้ราษฎรเพื่อชดเชยการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของทางราชการจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่ เพียงใด
แนววินิจฉัย : เงินค่าชดเชยการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่จ่ายให้แก่ราษฎรตามข้อเท็จจริงดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา ตามมาตรา 42(10) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้จ่ายเงินได้ในกรณีนี้จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด
เลขตู้ : 60/26157
 
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top