การยื่นแบบ พร้อม ชำระภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี

การยื่นแบบ พร้อม ชำระภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ต้องยื่นแบบพร้อมชำระภาษีที่คำนวณได้เมื่อใด
 
ตอบ : การยื่นแบบพร้อมชำระภาษีภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ภายในสองเดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบบัญชี 6 เดือนแรก เช่นรอบบัญชีบริษัทสิ้นสุด 31 ธันวาคม ของทุกปีรอบบัญชี 6 เดือนแรกก็คือ 30 มิถุนายนของทุกปี 
ดังนั้นบริษัทฯ ที่มีรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ต้องยื่นประมาณกำไรสุทธิแล้วคำนวณและชำระภาษีจากจำนวนกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธินั้นภายในเดือนสิงหาคม

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 3, 2021

Scroll to Top