ภาษีอสังหาริมทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT7%) กรณีการเรียกเก็บเงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์

ภาษีอสังหาริมทรัพย์

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บเงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บเงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์

ข้อหารือที่ กค 0811/พ.17060

เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.17060
วันที่ : 17 ธันวาคม 2541
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บเงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย : มาตรา 81, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.73/2541ฯ
ข้อหารือ : บริษัท ก. เรียกเก็บเงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่เข้าข่ายในข้อ 3 ของ
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.73/2541 เช่น เรียกเก็บเงินประกันการเช่าเกิน 6 เท่าของค่าเช่าราย
เดือน หรือมีอายุสัญญาเช่าเกิน 3 ปี จึงขอทราบว่าจะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้เช่า ในอัตรา
ร้อยละ 10 ของเงินประกันการเช่าด้วยหรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย : เงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ จึงได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (1) (ต) แห่งประมวลรัษฎากร และตามข้อ 2 (3)
(ง)ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.73/2541 เรื่อง การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม
สำหรับการเรียกเก็บเงินจ่ายล่วงหน้า เงินประกัน เงินมัดจำหรือเงินจอง ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.
2541 ดังนั้น เมื่อบริษัท ก. เรียกเก็บเงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์ จึงไม่มีสิทธิเรียกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้เช่าแต่อย่างใด
เลขตู้ : 61/27354
 
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Exit mobile version